quy ước đổi điểm
Tỷ lệ quy đổi điểm: 100.000 VNĐ tương đương 1 điểm (trước thuế). Số tiền dưới 100.000 VNĐ sẽ không được tính để quy đổi điểm. Trường hợp xe đã nhận ưu đãi hoặc giảm giá trong các Chương trình khuyến mãi khác, số điểm tích lũy được tính dựa vào phần chi phí còn lại khách hàng thanh toán trước thuế.
QUYỀN LỢI THẺ
Tích luỹ để đổi quà
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
Tích luỹ để đổi quà
Giảm 5% chi phí dịch vụ trước thuế (không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác).
Tặng quà sinh nhật
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Mỗi năm phát sinh tối thiểu 100 điểm và tối thiểu 02 giao dịch

Không đạt điểm duy trì hạ xuống hạng Thẻ Bạc

Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
Tích luỹ để đổi quà
Giảm 7% chi phí dịch vụ trước thuế (không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác).
Tặng quà sinh nhật
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Mỗi năm phát sinh tối thiểu 200 điểm và tối thiểu 03 giao dịch

Không đạt điểm duy trì hạ xuống hạng Thẻ Vàng

Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
QUYỀN LỢI THẺ
Tích luỹ để đổi quà
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
Tích luỹ để đổi quà
Giảm 5% chi phí dịch vụ trước thuế (không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác).
Tặng quà sinh nhật
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Mỗi năm phát sinh tối thiểu 100 điểm và tối thiểu 02 giao dịch

Không đạt điểm duy trì hạ xuống hạng Thẻ Bạc

Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
Tích luỹ để đổi quà
Giảm 7% chi phí dịch vụ trước thuế (không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác).
Tặng quà sinh nhật
Điều kiện duy trì hạng thẻ
Mỗi năm phát sinh tối thiểu 200 điểm và tối thiểu 03 giao dịch

Không đạt điểm duy trì hạ xuống hạng Thẻ Vàng

Trong vòng 1 năm nếu thẻ không có phát sinh điểm, số điểm trong thẻ sẽ mất hiệu lực, quay về điểm ban đầu 0đ
Các nhóm
dịch vụ
tính điểm
Xem toàn bộ nội dung
Sửa chữa,
Bảo dưỡng
Mua phụ
tùng lẻ
Đồng sơn/
Bảo hiểm
Làm đẹp xe,
mua phụ kiện
Tái tục
bảo hiểm
Quy định
nâng hạng thẻ
Hạng Bạc lên
Hạng Vàng
Hạng Bạc lên
Hạng Vàng
150 điểm và tối thiểu 05 giao dịch trong năm

Hoặc 300 điểm và tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Hạng Bạc lên
Hạng Bạch Kim
600 điểm và tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Hạng Vàng lên
Hạng Bạch Kim
400 điểm và tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Hạng Bạc lên
Hạng Bạch Kim
Hạng Vàng lên
Hạng Bạch Kim
Quy định
nâng hạng thẻ
Hạng bạc lên
Hạng vàng
Hạng bạc lên
Hạng vàng
150 điểm
Tối thiểu 05 giao dịch trong năm

Hoặc 300 điểm và tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Hạng bạc lên
Hạng Bạch Kim
Hạng bạc lên
Hạng bạch kim
600 điểm
Tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Hạng vàng lên
Hạng Bạch Kim
Hạng vàng lên
Hạng Bạch Kim
400 điểm
Tối thiểu 03 giao dịch trong năm
Quy định khác:
Quyền KHTT của Chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:
1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho TLTK thông qua Tổng đài/Hotline/Email chính thức của chương trình.
2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ sai quy định của chương trình.
3. KHTT không đủ điều kiện duy trì hạng như quy định của chương trình.
4. TLTK được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của KHTT sau khi giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của KHTT.
5. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của chương trình.
6. Qùa tặng sẽ thay đổi tùy thời điểm của chương trình